Menü

Adatvédelmi szabályzat


A pályázóink által a www.magyartervezografika.hu honlapon (pályázati felület), e-mail és telefon útján, valamint a honlapunkon szolgáltatott személyes adatok kezeléséről a VASVÁRI DESIGN Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.

Pályázóink az Adatkezelő honlapján (www.magyartervezografika.hu) regisztrált pályázóként pályázhatnak. A GDPR-ban nevesített adattakarékosság elvére tekintettel Adatkezelő csak a közte és a pályázói között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, a pályázók egymástól való megkülönböztetéséhez, nyilvántartásához és az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez feltétlenül szükséges, megfelelő és releváns személyes adatok megadását kéri a pályázóktól. A személyes adatok hiányában a pályázó pályázaton nem indulhat, a pályázó és az Adatkezelő közötti szerződés nem köthető meg.

A www.magyartervezografika.hu honlapon kizárólag cselekvőképes (nagykorú személy, akinek a cselekvőképessége nem korlátozott vagy kizárt) magyarországi lakóhellyel rendelkező felhasználó regisztrálhat, iratkozhat fel hírlevélre. Az Adatkezelő a pályázó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért és naprakészségéért a regisztráló pályázó tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a www.magyartervezografika.hu honlapon közzétett felhívás útján vagy a változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Ha az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a módosított Tájékoztató elfogadásának minősül.

1. Az Adatkezelő azonosító adatai

 • VASVÁRI DESIGN Bt.
 • Székhely: 2096 Üröm, Kálvária u. 53./B.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-054289
 • Adószám: 20975498-1-13
 • Képviselő: Vasvári Péter ügyvezető
 • Releváns kapcsolattartási adatok
 • Telefonszám: +36 20 934-98-73
 • E-mail cím: palyazat@magyartervezografika.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: külső megbízott

2. Az adatkezelési tevékenység köre

Adatkezelés alatt az Adatkezelő által végzett alábbi műveletek értendők: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. Az adatkezelés célja

 • Adatkezelő által szervezett pályázaton történő részvétel biztosítása
 • Adatkezelő honlapján történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a pályázói megrendelések teljesítése, fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
 • pályaművek Adatkezelő általi felhasználása (többszörözése, terjesztése, nyilvánosság számára történő közvetítése és kiállítása)
 • pályaművek és pályázók személyes adatainak Adatkezelő elektronikus adatbázisában történő tárolása és kezelése
 • hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 • személyes kapcsolattartás

4. Az adatkezelés időtartama

 • pályázók személyes adatai tekintetében az Adatkezelő által szervezett pályázaton történő részvétel esetén a pályázat lezárását követő öt évig,
 • pályázóként történő vásárlás (fizetés) esetén az Adatkezelő bizonylatolási kötelezettségére tekintettel nyolc évig,
 • hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig,
 • személyes kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

5. Az adatkezelés jogalapja

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

 • pályázat benyújtása: név, cégnév, cím, székhely, e-mail-cím, telefonszám, megbízó neve, társnevező neve, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma
 • Adatkezelő honlapján történő vásárlás (fizetés) esetén: név, e-mail cím, szállítási cím, adószám, telefonszám, valamint a feltöltés adatai (feltöltés, megrendelés időpontja, feltöltések, feltöltés értéke, rendelésszám) és a vásárló IP-címe
 • hírlevél küldése: név, e-mail-cím
 • Adatkezelő által szervezett programon, kiállításon való részvétel: név, e-mail-cím, telefonszám
 • személyes kapcsolattartás: név, e-mail-cím

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Adatkezelő céget vesz igénybe adatfeldolgozóként.

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Adatkezelő munkavállalói.

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő gazdasági társaság, amelynek működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint a GDPR előírásainak érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő informatikai rendszere megfelelő tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel védett, amely a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja a számítógépvírusok, trójai programok, adathalászat (phishing), hacker támadások és a szolgáltatásmegtagadással járó (DDos) támadások ellen.

10. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a pályázók személyes adatait kizárólag az Info. törvény és a GDPR hatálya alá tartozó, az Európai Gazdasági Térségben letelepedett és működő partnerek részére, illetve olyan partnerek részére továbbítja, amelyek a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek.

11. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

a) kérelmezheti az Adatkezelőktől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést.

A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés, amennyiben igen, jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől az adatkezelésről.

b) kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását. A helyesbítés és törlés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőktől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelő terjedelemben korlátozhatja.

c) megilleti Önt az adatainak hordozhatóságához való jog. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, kérheti továbbá, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

d) megilleti Önt az az a jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

12. Panasz benyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül az 1. pontban rögzített elérhetőségeken,

b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

c) bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

Az adatkezeléssel, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldemény útján, vagy az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos, jelen tájékoztatóban nem szereplő további információkat az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

13. Záró rendelkezések

A Vasvári Design Bt. - magyartervezografika.hu fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 12. hó 16. napjától érvényes.