Menü

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)Jelen nyilatkozat, Szerződés létrejött: Vasvári Design Bt. (képviseli: Vasvári Péter, székhely: 2096 Üröm, Kálvária u. 53./B., cégjegyzékszám: 13-06-054289, adószám: 20975498-1-13 mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), és Pályázó (nevezésben megadott adatok alapján), adatai szerint a MAGYAR LOGÓ DÍJ 2024 kötetben való pályázat, nevezés által bekerült részvételhez (a továbbiakban: Pályázó).

A nevezésem beküldésével elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített, vagy az általam használt és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített, használt és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná.

A pályázat kiírójának nem áll módjában a harmadik féltől származó anyagok forrását ellenőrizni. Probléma esetén a pályázatot benyújtó alkotót terhelik a jogi következmények. Azaz a munkához felhasznált harmadik féltől származó anyagok (betű, fotó, stockfotó, vásárolt grafikai elemek, szöveg) eredetéért az alkotó tartozik felelősséggel.

Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a MAGYAR LOGÓ DÍJ 2024 pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Kiíró a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye. A beadott pályaművet rendezvényeken, közösségi médiában, a szervező weboldalain, szabadon publikálja. Annak adatbázisában tárolja és kezelje.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és pályázati anyagok a verseny után a Kiíró archívumában maradnak.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint Szerző vagy mint Tulajdonos fenntartok.

A jelentkezéssel (Szerződés) Pályázó hozzájárulok képviselői és kapcsolattartói személyes adataim kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárulok továbbá, hogy számomra a Kiíró jelen témában hírleveleket küldjön. Pályázó kijelentem, hogy a Kiíró adatkezelési tájékoztatóját megismertem és elfogadom.

Mint Pályázó a pályázati szakasz időszakán belül elállhatok a művem publikálásának szándékától. Ezt írásban kérhetem. Viszont elfogadom, hogy nem jár pénzvisszafizetés!

A Szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szjt., az Szjt.-ben nem szabályozott kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

A Felek a Szerződésből eredő esetleges viták rendezését elsősorban egyeztetés útján kívánják lebonyolítani.

Pályázó kijelentem, hogy a pályázat, nevezés feltételeit elolvastam és elfogadtam, és mint akaratommal mindenben megegyezőt jóváhagyólag jelentkezem.