Menü

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


Jelen nyilatkozat, Szerződés létrejött: Vasvári Design Bt. (képviseli: Vasvári Péter, székhely: 2096 Üröm, Kálvária u. 53./B., cégjegyzékszám: 13-06-054289, adószám: 20975498-1-13 mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), és Pályázó (nevezésben megadott adatok alapján), adatai szerint a MAGYAR TERVEZŐGRAFIKA kötetben való pályázat, nevezés által bekerült részvételhez (a továbbiakban: Pályázó).

A nevezésem beküldésével elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná.

A pályázat kiírójának nem áll módjában a harmadik féltől származó anyagok forrását ellenőrizni. Probléma esetén a pályázatot benyújtó alkotót terhelik a jogi következmények. Azaz a munkához felhasznált harmadik féltől származó anyagok (betű, fotó, stockfotó, vásárolt grafikai elemek, szöveg) eredetéért az alkotó tartozik felelősséggel.

Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a MAGYAR TERVEZŐGRAFIKA pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Kiíró a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye. A beadott pályaművet rendezvényeken, közösségi médiában, a szervező weboldalain, szabadon publikálja. Annak adatbázisában tárolja és kezelje.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és pályázati anyagok a verseny után a Kiíró archívumában maradnak.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint Szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (Szerződés) Pályázó hozzájárulok képviselői és kapcsolattartói személyes adataim kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárulok továbbá, hogy számomra a Kiíró jelen témában hírleveleket küldjön. Pályázó kijelentem, hogy a Kiíró adatkezelési tájékoztatóját megismertem és elfogadom.

Mint Pályázó a pályázati szakasz időszakán belül elállhatok a művem publikálásának szándékától. Ezt írásban kérhetem. Viszont elfogadom, hogy nem jár pénzvisszafizetés!

A Szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szjt., az Szjt.-ben nem szabályozott kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

A Felek a Szerződésből eredő esetleges viták rendezését elsősorban egyeztetés útján kívánják lebonyolítani.

Pályázó kijelentem, hogy a pályázat, nevezés feltételeit elolvastam és elfogadtam, és mint akaratommal mindenben megegyezőt jóváhagyólag jelentkezem.