Menü

Pályázati nyilatkozat


A „MAGYAR TERVEZŐGRAFIKA” c. pályázat pályázati kiírásában foglalt nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem.

Nyilatkozom és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű saját egyéni és eredeti jellegű szerzői jogi alkotásom, amely elkészítése során kizárólag egyéni kreatív szellemi tevékenységemre hagyatkoztam, az semmi esetre sem szolgai másolata más szerző(k) művének/műveinek. Nyilatkozom továbbá, hogy a pályamű más személy/cég szellemitulajdon-jogát, így különösen szerzői vagy szomszédos jogát, formatervezésiminta-oltalmát, védjegyét, földrajzi árujelző oltalmát, szabadalmát, használatiminta-oltalmát, továbbá üzleti titkát nem sérti, továbbá más személynek nincs olyan kizárólagos joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét, felhasználását korlátozná, vagy kizárná.

Kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű más harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait, különösen nevét, elnevezését, jóhírnevét, képmását nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét, felhasználását korlátozná, vagy kizárná.

Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen szerzői művek jogosultjától a felhasználáshoz szükséges engedélyt megszereztem, továbbá tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírójának nem áll módjában a harmadik féltől származó pályamű-elemek, illetve egyéb anyagok forrását ellenőrizni és azok felhasználásáért felelősséget vállalni.

Tudomásul veszem, hogy a pályamű felhasználásával, publikálásával kapcsolatos bármilyen jogvita esetén a pályázót terheli a jogi felelősség és vállalom, hogy a Kiírót az esetleges jogi következmények, kártérítés alól teljeskörűen mentesítem. Tudomásul veszem továbbá, hogy a pályamű elkészítéséhez általam felhasznált, harmadik személytől származó idegen anyagok (betű, fotó, stockfotó, vásárolt grafikai elemek, szöveg, stb.) felhasználásáért pályázóként/alkotóként felelősséggel tartozom.

Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Tudomásul veszem, hogy a pályázati feltételek bármelyikének megsértése esetén a pályázatom érvénytelen és a pályázatból történő azonnali hatályú kizárásomat eredményezi. Tudomásul veszem, hogy a pályázatból történő kizárásom esetén a pályázati díj visszatérítésére nem tarthatok igényt.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a „MAGYAR TERVEZŐGRAFIKA” c. pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Kiíró a pályamű, a pályaműről készült dokumentáció, illetve leírás tekintetében nem kizárólagos felhasználási jogot szerezzen a világ valamennyi országában, korlátlan példányban on- és/vagy offline bármely felületen történő többszörözésre, terjesztésre, nyilvánosság számára történő közvetítésre és kiállításra. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a pályaművet a Kiíró elektronikus adatbázisában tárolja és kezelje, számítógéppel másolja, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye, a beadott pályaművet a „MAGYAR TERVEZŐGRAFIKA” c. pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken bemutassa, közösségi médiában, továbbá a szervezők saját weboldalain, szabadon publikálja.

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam beadott pályamű és pályázati anyagok a pályázat lezárása után a Kiíró elektronikus és papír alapú archívumában megőrzésre kerüljenek.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint Szerző, illetve a szerzői jog jogosultja fenntartok.

Kijelentem, hogy a jelentkezéssel hozzájárulok képviselői és kapcsolattartói személyes adataim kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárulok továbbá, hogy számomra a Kiíró jelen témában hírleveleket küldjön.

Kijelentem, hogy a Kiíró adatkezelési tájékoztatóját megismertem és elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a pályázati szakasz időszakán belül jogosult vagyok arra, hogy a Kiíróhoz intézett, írásbeli kérelem alapján elálljak a pályaművem publikálásának szándékától. Tudomásul veszem, hogy az elállásom esetén a pályázati díj visszatérítésére nem tarthatok igényt.

Kijelentem, hogy a pályázati kiírás feltételeit elolvastam, megértettem és azokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jelentkezésem benyújtásával és jelen nyilatkozat jóváhagyólag elfogadtam.